Lawadviser, Juridische Dienstverlening & Rechtsbijstand

Lawadviser, Legal Services & Legal Assistance

  LAWADVISER LEGAL SERVICES & LEGAL ASSISTANCE  

Lawadviser, Juridische Dienstverlening & Rechtsbijstand

Lawadviser, Legal Services & Legal Assistance

 
  ZOEKEN / SEARCH  
Google search
WWW www.lawadviser.nl
 
     
         
     

Op de foto/ on the picture: Joeri Wiersma.

Welkom op de officiële website van Lawadviser, Juridische Dienstverlening & Rechtsbijstand

Welcome to the official website of Lawadviser, Legal Services & Legal Assistance

 
         
  HEEFT U JURIDISCHE ONDERSTEUNING OF RECHTSBIJSTAND NODIG?  

Indien U het van belang vindt dat Uw persoonlijke en zakelijke belangen worden bewaakt door Professionals neemt U dan gerust contact met ons op!    LAWADVISER, Juridische Dienstverlening & Rechtsbijstand

If you want professional protection of your private and business interests please contact us!    LAWADVISER, Legal Services & Legal Assistance

 

Postadres / Postal address: Narva mnt 1, P.O. Box 102, 10502, Tallinn, Estonia

Website: www.lawadviser.nl 

email: info@lawadviser.nl    

fax nr : +31 (0)84-720 45 58  

Mobile number : +372 58 01 97 80  (Estonia)

2nd Mobile number: +33 (0)6 66 79 34 03 (France)

We work No Cure No Pay!

 
     

Wij kunnen U helpen met bezwaar-, klaag-, verzet-, (hoger-)beroepschrift-procedures.

Variërend van helpen bij het opstellen van geschriften tot aan totale verzorging van procedures.

Bijwonen (hoor-)zittingen. etc. etc.

 
         
  LINK LPF-LEEUWARDEN & NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP)                                                                                  
         
  UITSPRAAK RECHTBANK GRONINGEN   De Rechtbank Groningen, Sector Bestuursrecht, heeft een belangwekkende uitspraak gedaan in een Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) kwestie. Klik hier voor de uitspraak. Voor de gepubliceerde uitspraak op rechtspraak.nl, Klik hier.  
         
  HANDLEIDING BEZWAAR EN BEROEP   Voor de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgestelde Handleiding bezwaar en beroep. Met allerlei nuttige tips en handige wenken ten aanzien van bezwaar- en beroepsprocedures. Klik hier!  
         
  GEDRAGSCODE RECHTERS   Voor de door de Raad voor Rechtspraak opgestelde gedragscode rechters met relevante informatie ten aanzien van de waarborging van de objectiviteit en onafhankelijkheid van de rechtspraak. Klik hier!  
  GOOGLE ADSENSE    
         
  SERVICE PAGINA   Voor onze service pagina. Klik hier!  
         
  MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMENE WET BESTUURSRECHT (AWB)   Voor de oorspronkelijke originele Memorie van Toelichting van de per 01-01-1994 ingevoerde Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Klik hier!  
         
  PRODUKTEN & DIENSTEN  

Voor een overzicht van de produkten & dienstverlening van Lawadviser op het gebied van juridische advisering en rechtsbijstand. Klik hier.

 
         
  OPSTELLEN BEZWAARSCHRIFT   Voor het opstellen van een (eenvoudig) bezwaarschrift klikt U dan op de hierna vermelde link voor verzending van de opdracht!
 
         
  GOOGLE ADSENSE    
         
  OPSTELLEN BEZWAARSCHRIFT   Voor het opstellen van een (eenvoudig) bezwaarschrift klikt U dan op de hierna vermelde link voor verzending van de opdracht!
 
         
  PROFORMA BEZWAARSCHRIFT   Voor een proforma-bezwaarschrift om te zien hoe U een bezwaar zou kunnen indienen klikt U dan op de hierna vermelde link voor een modeldocument.  
         
  OPSTELLEN BEROEPSCHRIFT  

Voor het opstellen van een (eenvoudig) beroepschrift klikt U dan op de hierna vermelde link voor verzending van de opdracht!

 

 
         
  PROFORMA BEROEPSCHRIFT   Voor een proforma-beroepschrift om te zien hoe U een beroep zou kunnen indienen klikt U dan op de hierna vermelde link voor een modeldocument.  
         
  STEUN ONS   Overzicht van documenten van LAWADVISER in PDF formaat, PDF documenten kunnen gelezen worden met Acrobat Reader, de gratis software kunt U hier downloaden.  
           
  Joeri Wiersma & Harm Wiersma. Jr. vooral bekend van z'n gepeperde uitspraken!      
           
         
           
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
  WETGEVING   Voor verschillende relevante wetgeving. Klik hier.  
         
  SPECIFIEKE VRAGEN   Wenst U specifieke informatie of heeft U specifieke vragen? Mail naar: info@lawadviser.nl  
         
  KLOKKENLUIDEN  

Wilt U bepaalde zaken graag onder de aandacht brengen, dan bent U van harte welkom om contact op te nemen met de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP)

Surf naar de website: www.klokkenluiderspartij.nl

Of neem contact op via het volgende emailadres: info@klokkenluiderspartij.nl

 
         
  DONATEUR LAWADVISER   Om het mogelijk te maken dat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren is alle financiële steun van harte welkom. Heeft u interesse om LAWADVISER financieel te ondersteunen, dan kan dat. Wordt dan donateur van LAWADVISER en maak uw donatie over naar bankrekeningnummer 43.82.24.051 t.n.v. LAWADVISER te Leeuwarden. Wij danken u hartelijk voor uw steun!  
         
  NIEUWSBRIEF   Voor de nieuwsbrief van Lawadviser. Klik hier.  
         
  MODELDOCUMENTEN LAWADVISER   Als service kunnen modeldocumenten gedownload worden voor een verscheidenheid aan verschillende kwesties. Klik Hier!  
         
  MANIFEST LAWADVISER   Het manifest van LAWADVISER is:  
      1. Het verkrijgen van maximaal inzicht in politieke-, ambtelijke- en bestuurlijke processen, het publiekelijk melden van onregelmatigheden en vermoedens van strafbare feiten en het creëren van bewustwording dat fraude en corruptie en andere onregelmatigheden zoals ongeoorloofde belangenverstrengeling en niet-democratisch controleerbare processen, in alle gevallen en ander alle omstandigheden dient te worden bestreden met alle wettelijk ter beschikking staande middelen.  
      2. De bevordering van de democratische processen in de Nederlandse samenleving en deze na analyse en diagnose in overeenstemming te brengen met de bestuurlijke beginselen van de rechtstaat, mede door bestuurlijke vernieuwing binnen de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Rijksoverheid te bewerkstelligen om op deze wijze zowel de burgers als de bedrijven meer invloed te geven alsmede om meer controle door burgers en bedrijven op de bestuurders en het ambtenarenapparaat te bereiken.  
      3. Verbetering van het gebruik van alle ter beschikking staande (financiële) middelen en transparantie van alle inkomsten en uitgaven van Rijksoverheid en van alle onder haar ressorterende bestuursorganen, commissies en ambtenaren.  
      4. Het bevorderen van integriteit, openheid, verantwoording en transparantie.  
      5. Dat de publieke bestuurders en ambtenaren actief openheid verschaffen en verantwoordelijkheid nemen tegenover de Nederlandse burgers en bedrijven.  
      6. Het (juridisch) ondersteunen van "klokkenluiders" en het onderzoeken van misstanden, fraude- en corruptie.  
      7. De Nederlandse burgers en bedrijven optimaal de kans te bieden een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de politiek-maatschappelijke besluitvorming en haar zo goed mogelijk te informeren via haar website.  
      8. Het stimuleren van de economische groei en het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden, alsmede bevordering van de gezondheidzorg.  
      9. Politieke- en ambtelijke zwijgplicht transformeren in spreekplicht.  
      10. Afschaffing van de ambtelijke en bestuurlijke immuniteit c.q. onschendbaarheid.  
         
  DOCUMENTEN   Overzicht van documenten van LAWADVISER in PDF formaat, PDF documenten kunnen gelezen worden met Acrobat Reader, de gratis software kunt u hier downloaden.  
      26-09-2006 Publicatie Staatscourant geregistreerde aanduidingen en gemachtigden 2e Kamer  
      26-09-2006 Betaling waarborgsom kandidaatstelling 2e Kamerverkiezingen  
      06-09-2006 Publicatie Staatscourant Centraal Stembureau voor de 2e Kamerverkiezingen  
      04-09-2006 Besluit Kiesraad registratie aanduiding Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP)  
      23-08-2006 Betaling waarborgsom registratie aanduiding t.b.v. 2e Kamerverkiezingen  
         
  HET MELDEN VAN MISSTANDEN   Algemeen  
      Bij klokkenluiden moet het gaan om misstanden die de integriteit van de desbetreffende overheidsorganisatie aantasten (bijv. een grove schending van een wettelijk voorschrift). Een ambtenaar die een dergelijke misstand wil aankaarten (een klokkenluider), moet dat eerst intern doen. De organisatie moet de melding onderzoeken waarna het bevoegd gezag een standpunt inneemt dat aan de melder wordt bekend gemaakt. Als de klokkenluider het niet eens is met het standpunt van het bevoegd gezag of wanneer niet adequaat wordt gereageerd op een melding door de klokkenluider, dan kan deze zich wenden tot de voor de sector opgerichte commissie Integriteit.  
       
      Sector Rijk, Politie en Defensie  
      Voor de sectoren Rijk, Politie en Defensie is dit de Commissie Integriteit Overheid (CIO). Per 10 maart 2006 is voor genoemde sectoren een (gewijzigde) klokkenluiderregeling in werking getreden met een procedure voor het melden van (vermoedelijke) misstanden door ambtenaren binnen de eigen organisatie (Stb. 129 en 130). De procedure concentreert zich op het wegnemen van deze misstanden. De commissie verricht zelfstandig onderzoek en brengt een niet-bindend, maar gezaghebbend, advies uit aan het bevoegd gezag van de overheidsorganisatie. Het is mogelijk om zich in uitzonderlijke gevallen rechtstreeks te wenden tot de CIO, zonder eerst de interne procedure te volgen. De commissie beslist of een directe melding bij haar gerechtvaardigd is.  
       
      Contactgegevens Commissie Integriteit Overheid  
      Secretariaat Commissie Integriteit Overheid
Centrum Arbeidsverhoudingen CAOP
t.a.v. dhr. mr. J. Soons (telefoon: 070 - 376 57 21, e-mail: j.soons@caop.nl)
Postadres: Postbus 556, 2501 CN Den Haag
Bezoekadres: Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag
 
       
      Provincies en Gemeenten  
      Ook provincies en gemeenten kennen klokkenluiderregelingen. Anders dan op rijksniveau dient elke provincie of gemeente voor de eigen organisatie een dergelijke regeling vast te stellen. In essentie komen deze regelingen overeen met die voor het rijk geldt. De provincie- en gemeenteambtenaar moet een misstand eerst intern aankaarten alvorens hij deze kan melden bij een externe integriteitcommissie, respectievelijk de Commissie Integriteit provincies en de Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid. De provinciale en gemeentelijke regelingen kennen (nog) niet de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen een misstand rechtstreeks bij de externe commissie te melden.  
       
      Contactgegevens Commissie Integriteit provincies  
      Secretariaat Commissie Integriteit Provincies
Centrum Arbeidsverhoudingen CAOP
t.a.v. dhr. mr. J. Soons (telefoon: 070 - 376 57 21, e-mail: j.soons@caop.nl)
Postadres: Postbus 556, 2501 CN Den Haag
Bezoekadres: Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag
 
       
      Contactgegevens Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid  
 

 

 

 

Secretariaat Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid
College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
t.a.v. C. Matla (telefoon: 070 373 8315, e-mail: caro.matla@vng.nl)
of M.D. van Weel (telefoon: 070 373 8363, e-mail: merel.vanweel@vng.nl)
Postadres: Postbus 30435, 2500 GK Den Haag
Bezoekadres: Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag

 

 
  PERSBERICHTEN   Voor de uitzending van RTL 4 Nieuws van zondagavond 08-10-06. Klik hier!  
         
  PROEFPAGINA   Lawadviserproefpagina. Klik hier!  
         
  LAWADVISER (NL)   Lawadviser is een instantie voor juridische ondersteuning en rechtsbijstand! De instantie probeert eveneens maximale transparantie, integriteit en duidelijkheid te bewerkstelligen onder de Europese bestuursorganen en alle onder haar resorterende commissies en ambtenaren!  
         
  LAWADVISER (EN)  

Lawadviser among other things is an organisation for judicial information and judicial protection. The organisation also tries to achieve a maximum of transparancy, integrity and clarity of the European government and all under its governing bodies, commissions and civil servants!

 
           
 

 

 

© 2006 LAWADVISER – All rights reserved

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij werken wel No Cure No Pay!Wij kunnen U helpen met bezwaar-, klaag-, verzet-, (hoger-)beroepschrift-procedures.

Variërend van helpen bij het opstellen van geschriften tot aan totale verzorging van procedures.

Bijwonen (hoor-)zittingen. etc. etc.

Handleiding bezwaar en beroep. Klik hier.

Gedragscode rechters. Klik hier

Algemene juridische informatie. Klik hier.

Voor verschillende relevante wetgeving. Klik hier.

Wenst U specifieke informatie of heeft U specifieke vragen? Mail naar: info@lawadviser.nl

Voor de produkten & dienstverlening van Lawadviser. Klik hier.

Voor nieuwe initiatieven van Lawadviser. Klik hier.

Voor het beleidsplan van Lawadviser. Klik hier.

Voor de nieuwsbrief van Lawadviser. Klik hier.

Voor aktualiteiten met betrekking tot de rechtspraak. Klik hier.

Relevante persberichten over de rechtspraak. Klik hier.

Links naar andere websites:

www.rechtspraak.nl

www.raadvanstate.nl

www.advocatenorde.nl

www.nationaleombudsman.nl

Links naar onconventionele Leeuwarder politieke partijen:

               

 

Voor de nevenfuncties van de commissieleden. Klik hier!

Hieronder volgen de nevenfuncties van de commissieleden van de Adviescommissie Bezwaarschriften van de gemeente Leeuwarden. Deze Adviescommissie is tevens een bestuursorgaan van de publiekrechtelijke rechtspersoon "gemeente Leeuwarden" en is mitsdien niet langer untouchable!

Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Leeuwarden

Sociale zekerheidskamer

naam

huidige functie

vroegere functie

nevenfunctie

De heer mr. J.J.. Beswerda

voorzitter

raadsheer bij het Gerechtshof Leeuwarden, sector strafrecht

beleidsmedewerker Parket Procureur-Generaal bij het Gerechtshof Leeuwarden

plaatsvervangend-raadsheer bij overige Gerechtshoven

Mevrouw mr. G.M.R. Bakker

lid

bedrijfsjuriste bij Afvalsturing Friesland en Friesland Milieu

schadebehandelaar bij de Aegon (ongevallen- en ziekengeldverzekeringen)

onbekend

De heer mr. H. de Boer

lid

advocaat te Leeuwarden

onbekend

onbekend

De heer mr. J.A.M. Bijlholt

lid

advocaat te Joure

bedrijfsjurist bij AVM Holding B.V.

onbekend

De heer mr. M. Brinksma

lid

rechter bij de rechtbank Leeuwarden, sector strafrecht

  • bedrijfsjurist bij de Stichting Gezamenlijke Rechtshulp, sectie werk en inkomen
  • advocaat te Leeuwarden

onbekend

Mevrouw mr. M.C. Gons

lid

rechtsbijstandjuriste bij Achmea Rechtsbijstand

  • juridisch medewerkster bij gerechtsdeurwaarderskantoor
  • juriste op letselschadeafdeling van een verzekeringsmaatschappij

onbekend

Mevrouw mr. T.I. Huisman

lid

onbekend

tot april 1993 werkzaam als juridisch medewerkster bij het GAK te Groningen

onbekend

De heer mr. B. Postema

lid

juridisch beleidsmedewerker Ministerie van Juistitie/CJIB

onbekend

onbekend

Mevrouw mr. J.F. Rouwé-Danes*

lid

advocate/lid maatschap bij het kantoor Van den Elst, Pots & Rouwé

onbekend

onbekend

Mevrouw mr. C.A.J. Tuinstra

lid

rechtsbijstandjuriste bij Achmea Rechtsbijstand

onbekend

onbekend

De heer mr. N.D.P. van der Hoek

lid

juridisch medewerker bij het ressort parket Leeuwarden van het Openbaar Ministerie

onbekend

onbekend

Mevrouw mr. A.R. van der Veen

lid

rechtsbijstandjuriste bij Achmea Rechtsbijstand

onbekend

onbekend

Mevrouw mr. R.A. Kuiper

lid

Mevrouw mr. R.A. Kuiper

lid

onbekend

onbekend

Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Leeuwarden

Algemene kamer

naam

huidige functie

vroegere functie

nevenfunctie

De heer mr. S.H. Spoormans

voorzitter

jurist ruimtelijke ordening bij de gemeente Groningen

onbekend

onbekend

De heer mr. H.D.S.S. Roescher

lid

algemeen jurist privaatrecht bij de provincie Friesland

onbekend

onbekend

De heer mr. W. Roerdink

lid

- (gepensioneerd)

van 1970 tot 2002 juridisch medewerker bij de provincie Fryslân

  • voorzitter kerkenraad SOW-gemeente “Rondom de Open Hof”
  • lid stichtingsbestuur Sybren Jochem Looijenga-fonds

Mevrouw mr. A. van der Leest

lid

juridisch medewerkster bij Achmea Rechtsbijstand te Leeuwarden

onbekend

plaatsvervangend lid van de adviescommissie bezwaarschriften bij de gemeente Harlingen

Mevrouw mr. B.C. Lont

lid

projectmedewerker bij Roberts

onbekend

verzorgen van een onderdeel arbeidsrecht binnen een cursus personeelmanagement in samenwerking met een organisatie adviseur

De heer mr. H.J Bos

lid

werkzaam bij de provincie Fryslân, afdeling bestuurszaken

lid van de raad van toezicht van een woningstichting

De heer mr. R.T.C. van der Wal

lid

werkzaam als adjunct-inspecteur/coördinator bij het ministerie van VROM

onbekend

adviesbureau Delta consult, belangrijkste activiteiten:

  • voorzitter bezwarencommissie gemeente Grootegast;
  • ontwikkelen cursusmateriaal;
  • redactionele werkzaamheden;
  • freelance doceren via diverse instituten, waaronder de Bestuursacademie.

lid minicommissie MHCL (organiseren van activiteiten voor het begeleiden van de jongste jeugd.)

De heer mr. R.J. van der Wal

lid

parttime juridisch adviseur voor behandeling bezwaarschriften bij de gemeente Weststellingwerf

onbekend

lid commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Marum

voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Wûnseradiel

voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Wymbritseradiel

 

 

gradient
   
gradient
     
Home Page Image
"Don't ask what you can do for your country. Ask what your country can do for you!.


Welkom op onze website

Op onze website vindt U handige informatie met betrekking tot de rechtspraak. Indien U behoefte heeft aan juridische advisering of rechtsbijstand neemt U dan gerust contact met ons op via het volgende emailadres: info@lawadviser.nl

Veel leesplezier op onze website!