Lawadviser, Juridische dienstverlening & Rechtsbijstand

 

Google search
WWW www.lawadviser.nl

 

  GOOGLE ADSENSE    

 

  GOOGLE ADSENSE    

 

Joeri Wiersma & Harm Wiersma. Joeri vooral bekend

om z'n "gepeperde" uitspraken.

Heeft U juridische ondersteuning nodig? Neemt U dan contact op met Lawadviser.

Website: www.lawadviser.nl  /  email: info@lawadviser.nl  /   fax: 084-7204558   / tel: 06-27047564

Wij werken wel No Cure No Pay!

Wij kunnen U helpen met bezwaar-, klaag-, verzet-, (hoger-)beroepschrift-procedures.

Variërend van helpen bij het opstellen van geschriften tot aan totale verzorging van procedures.

Bijwonen (hoor-)zittingen. etc. etc.

Handleiding bezwaar en beroep. Klik hier.

Gedragscode rechters. Klik hier

Algemene juridische informatie. Klik hier.

Wenst U specifieke informatie of heeft U specifieke vragen? Mail naar: info@lawadviser.nl

Voor initiatieven van Lawadviser. Klik hier.

Voor aktualiteiten met betrekking tot de rechtspraak. Klik hier.

Links naar andere websites:

www.rechtspraak.nl

www.raadvanstate.nl

www.advocatenorde.nl

www.nationaleombudsman.nl

Links naar onconventionele Leeuwarder politieke partijen:

               

 

Gemeenten hebben belang bij fraude.

Fraudebestrijding is een pervers systeem en kan leiden tot fraude-uitlokking.

De Kranten staan de laatste dagen vol van fraudegevallen. Van Guus Hidding tot de pensionados in Spanje. Maar ook in Nederland worden AOW-ers, bijstandstrekkers en vele andere soorten van uitkeringstrekkers niet ontzien. Want niemand zou het voor deze zogenaamde parasieten die misbruik maken van onze sociale zekerheid willen opnemen.

De Klokkenluiders nemen het voor deze groep mensen wel op.

Een telefonisch onderzoek bij de Gemeente Leeuwarden bij de Dienst Sociale Zekerheid leverde de volgende gegevens op:

Het geld dat de Gemeenten aan bijstand uitkeren wordt per budget door het Rijk beschikbaar gesteld. Het geld dat overblijft, dus niet uitgekeerd wordt, mogen de Gemeenten houden en mogen zelf bepalen wat ze er mee doen. Tekorten op het budget, dus als er meer dan het budget uitgekeerd wordt, worden met een eigen risico van 10% op de Staat verhaald. Dit is de prikkel bij de Gemeenten om zorgvuldig met de gelden die voor uitkeringen beschikbaar zijn om te springen. Prima!

Maar hoe zit het bij fraude? En de terugvorderingen bij fraude?

Het antwoord is kort: Die gaan voor de volle 100% terug naar de Gemeenten. (Dit is de budget-logica.)

Een onderzoekje naar het fraude gedrag bij burgers die de Nederlandse Klokkenluiderspartij om hulp vroeg, leert dat de drempel voor een beschuldiging voor fraude extreem laag ligt. Je hebt zomaar gefraudeerd. Eén verspreking van jou of je buren bij de Sociale Recherche en je hangt. Een sleutelbegrip hier is het woord ‘gezamenlijke huishouding’. Dit begrip ‘gezamenlijke huishouding’ wordt nogal snel opgeplakt.

Waarom  zijn de Sociale Recherche en de Gemeenten enerzijds zo steng en anderzijds zo makkelijk in het constateren van ‘gezamenlijke huishoudingen’? 

Antwoord: omdat er dan heel veel terug te vorderen valt.

Bij een vermoeden van ’t voeren van een gezamenlijke huishouding wordt nogal gemakkelijk het zwaarste opsporingsmiddel ingezet: Sociale Recherche met een onaangekondigde inval ’s morgens vroeg waarbij de personen eventueel van hun bed gelicht worden en gevankelijk naar een politiecel afgevoerd worden.

Vervolgens wordt de uitkering ingetrokken met terugwerkende kracht. De ongelukkige moet het bruto bedrag voor de volle 100% terug betalen. (Dus meer dan hij netto gekregen heeft. Voor iemand die bijvoorbeeld €150 per maand teveel heeft gekregen moet over die maand ongeveer  €1150 per maand worden terug betaald. En over b.v. 12 maanden tikt dat lekker aan. Net zo lang tot het hele bedrag terugbetaald is.) Dat bedrag gaat terug naar het budget, en wat er van dat budget overblijft gaat naar de algemene middelen van de Gemeente.

De Nederlandse Klokkenluiderspartij (NKP) vindt dit buiten elke verhouding. De Gemeenten hebben zo belang bij fraude. Dat is ethisch onaanvaardbaar. Dit kan leiden tot uitlokking van fraude (gevallen daarvan zijn bekend).

Beter worden van andermans ellende en zwakheid is pervers.

 

De misleidende publicatie van de Leeuwarder Courant.

In het stukje ‘Nieuwe loot aan de boom’ van vrijdag 23 februari 2007 over de lijsttrekkers van de partijen die aan de Provinciale Statenverkiezingen meedoen, schrijft de journalist Peter Grondsma van de Leeuwarder Courant over de Nederlandse Klokkenluiderspartij (NKP).
Onder de kop ANDERMANS OORDEEL ( zonneklaar geen Salomo’s oordeel) wordt bewust een onjuist beeld van de lijsttrekker Engel Vrouwe van de NKP neergezet. Dat is dus voer voor een klokkenluider.
Aan die lijsttrekker van de NKP wordt notabene als eerste de vraag voorgelegd of hij iets pikants kan zeggen over zijn collega-lijsttrekkers,omdat het omgekeerd ook het geval is. Ook vanwege het feit dat er over de persoon van een andere lijsttrekker niets pikants valt te melden , wordt er door een klokkenluider alleen rationeel en politiek onafhankelijk gereageerd met gevolg dat een reactie achterwege is gebleven.
De klokkenluiders stellen hier duidelijk, dat de heer Grondsma zich niet ethisch gedraagt. Bovendien kan de gepubliceerde informatie nooit afkomstig zijn van de collega- lijsttrekkers. Er is hier sprake van een valse bronvermelding en het in diskrediet brengen van collega’s. Een fatsoenlijke krant onwaardig. De klokkenluiders nodigen de Leeuwarder Courant binnen het kader van de waarheidsliefde uit voor een gesprek ter voorbereiding van een rectificatie.
Mocht deze uitnodiging niet worden aanvaard, zullen wij ons beraden over nader te nemen stappen inzake een aangifte wegens misleidende publicatie van gegevens van feitelijke aard.

HET STANDPUNT van de  NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERSPARTIJ in de KWESTIE van de zgn. DUBBELE NATIONALITEIT

De Nederlandse Klokkenluiderspartij (NKP) meent de klok te moeten luiden over de onduidelijkheid rond de zogenaamde Dubbele Nationaliteiten Kwestie.

Mevrouw Albayrak heeft de Turkse Nationaliteit en het Nederlandse Staatsburgerschap. Zij

zegt haar Turkse Nationaliteit niet op te willen geven en is trots op haar Nederlands Staatsburgerschap. Zij zij geprezen!

Een Nationaliteit kan niet opgegeven worden, zelfs als men dat zou willen. Een Staatsburgerschap kan wel opgegeven worden.

Nationaliteit, ’t woord zegt het al, komt van het Franse woord naître, dat ‘geboren worden’ betekent. Een Nationaliteit heb je gewoon door geboorte.  Staatsburgerschap heeft te maken met het ‘burger’ zijn van een Staat.

Mevrouw Albayrak zou wel haar Turkse Staatsburgerschap op kunnen geven. Dat kan zij doen door haar Turkse paspoort in te leveren. Maar dan nog blijft haar Nationaliteit Turks.

De Nederlandse Wet  maakt juridisch geen onderscheid tussen Nationaliteit en Staatsburgerschap. Dat was tot voor kort ook niet nodig omdat elke Nederlander tevens Nederlands Staatsburger was. Uitzonderingen hierop waren de Nederlanders wier Staatsburgerschap afgenomen was doordat zij bijvoorbeeld in vreemde krijgsdienst waren getreden. Zij werden Statenloos gemaakt. Een afschuwelijke maatregel. (Een hele groep Nederlanders die in de Spaanse burgeroorlog aan de zijde van de communisten tegen Franco hadden gevochten zijn hun Staatsburgerschap en alle rechten die daaraan verbonden waren kwijtgeraakt.)

De Nederlandse Grondwet vereist de Nederlandse Nationaliteit voor het ambt van minister of  staatssecretaris.

Een dubbele Nationaliteit is alleen mogelijk als iemand uit ouders geboren wordt met verschillende Nationaliteiten. Dat is bij mevrouw Albayrak niet het geval. Als zij een moeder of een vader met Nederlandse Nationaliteit had gehad, dan had zij een dubbele Nationaliteit, waarvan één de Nederlandse, gehad. In dat geval was er voor haar geen vuiltje aan de lucht geweest.

Dit geldt ook voor de Marokkaanse heer Abu Thaleb.

Mevrouw Albayrak en de heer Abu Thaleb hebben niet de vereiste Nederlandse Nationaliteit. Zij kunnen dus geen regeringsambt betrekken.

GEM

Hieronder volgen aktuele agenda's van de Adviescommissie Bezwaarschriften van de Gemeente Leeuwarden:

A G E N D A

 

Aan:                   Adviescommissie bezwaarschriften

Van:                   de heer F. Huitema (secretaris)

Datum:                23 mei 2006

Tijd:                   17.30 uur

Plaats:                Stadhuis, Wapenzaal, Hofplein 38

Kopie:                 balie Stadhuis, stadsredactie Leeuwarder Courant, redactie Friesch Dagblad, dhr. J. Wiersma

Samenstelling Algemene Kamer:

dhr. mr. W. Roerdink, voorzitter

mw. mr. B.C. Lont

dhr. mr. R.T.C. van der Wal

 

tijdstip

bw

bezwaarmaker

secr.

advies

17.30

202/06

de heren Zeinstra, Postma, Baarsma, De Vries, Roorda en Rinsma (de heer mr. P. van der Sluis) tegen de afwijzing van hun handhavingsverzoek inzake het voorgenomen gebruik van het pand Schoolstraat 17 (in strijd met bestemmingsplan) door Stichting Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân

F. Huitema

Bouw-, Woning- en Monumenten-toezicht

18.00

PAUZE

18.30

204/06

de heer E.A. Smilde en mevrouw E.A.M. Smilde-v.d. Woude tegen de afwijzing van hun aanvraag om een gehandicaptenparkeer-plaats

F. Huitema

Verkeer en  vervoer

19.00

187/06

mevrouw Bouwhuis tegen de kapvergunning voor een tilia aan de Troelstraweg bij de voormalige Goede Herderkerk

F. Huitema

Wijkzaken

19.30

198/06

de heer M. Klokke van Steenwijk tegen de aan Nieuw Wonen Friesland verleende kapvergunning voor drie dennen op het adres Bonairestraat 6

F. Huitema

Wijkzaken


20.00

203/06

diverse bewoners van de Buorren en Cuperusstrjitte te Lekkum (mr. E. Wiarda) tegen de aan de heer W. Tigchelaar verleende kapvergunning voor drie essen aan “Het Ei” te Lekkum

F. Huitema

Wijkzaken

20.45

78/06

Dorpsbelang Lekkum (de heer C.  Opmeer) tegen de kapvergunning voor 29 kastanje-bomen aan de Buorren te Lekkum

F. Huitema

Wijkzaken

 

Hieronder volgen de nevenfuncties van de commissieleden van de Adviescommissie Bezwaarschriften van de gemeente Leeuwarden. Deze Adviescommissie is tevens een bestuursorgaan van de publiekrechtelijke rechtspersoon "gemeente Leeuwarden" en is mitsdien niet langer untouchable!

Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Leeuwarden

Sociale zekerheidskamer

naam

huidige functie

vroegere functie

nevenfunctie

De heer mr. J.J.. Beswerda

voorzitter

raadsheer bij het Gerechtshof Leeuwarden, sector strafrecht

beleidsmedewerker Parket Procureur-Generaal bij het Gerechtshof Leeuwarden

plaatsvervangend-raadsheer bij overige Gerechtshoven

Mevrouw mr. G.M.R. Bakker

lid

bedrijfsjuriste bij Afvalsturing Friesland en Friesland Milieu

schadebehandelaar bij de Aegon (ongevallen- en ziekengeldverzekeringen)

onbekend

De heer mr. H. de Boer

lid

advocaat te Leeuwarden

onbekend

onbekend

De heer mr. J.A.M. Bijlholt

lid

advocaat te Joure

bedrijfsjurist bij AVM Holding B.V.

onbekend

De heer mr. M. Brinksma

lid

rechter bij de rechtbank Leeuwarden, sector strafrecht

  • bedrijfsjurist bij de Stichting Gezamenlijke Rechtshulp, sectie werk en inkomen
  • advocaat te Leeuwarden

onbekend

Mevrouw mr. M.C. Gons

lid

rechtsbijstandjuriste bij Achmea Rechtsbijstand

  • juridisch medewerkster bij gerechtsdeurwaarderskantoor
  • juriste op letselschadeafdeling van een verzekeringsmaatschappij

onbekend

Mevrouw mr. T.I. Huisman

lid

onbekend

tot april 1993 werkzaam als juridisch medewerkster bij het GAK te Groningen

onbekend

De heer mr. B. Postema

lid

juridisch beleidsmedewerker Ministerie van Juistitie/CJIB

onbekend

onbekend

Mevrouw mr. J.F. Rouwé-Danes*

lid

advocate/lid maatschap bij het kantoor Van den Elst, Pots & Rouwé

onbekend

onbekend

Mevrouw mr. C.A.J. Tuinstra

lid

rechtsbijstandjuriste bij Achmea Rechtsbijstand

onbekend

onbekend

De heer mr. N.D.P. van der Hoek

lid

juridisch medewerker bij het ressort parket Leeuwarden van het Openbaar Ministerie

onbekend

onbekend

Mevrouw mr. A.R. van der Veen

lid

rechtsbijstandjuriste bij Achmea Rechtsbijstand

onbekend

onbekend

Mevrouw mr. R.A. Kuiper

lid

Mevrouw mr. R.A. Kuiper

lid

onbekend

onbekend

Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Leeuwarden

Algemene kamer

naam

huidige functie

vroegere functie

nevenfunctie

De heer mr. S.H. Spoormans

voorzitter

jurist ruimtelijke ordening bij de gemeente Groningen

onbekend

onbekend

De heer mr. H.D.S.S. Roescher

lid

algemeen jurist privaatrecht bij de provincie Friesland

onbekend

onbekend

De heer mr. W. Roerdink

lid

- (gepensioneerd)

van 1970 tot 2002 juridisch medewerker bij de provincie Fryslân

  • voorzitter kerkenraad SOW-gemeente “Rondom de Open Hof”
  • lid stichtingsbestuur Sybren Jochem Looijenga-fonds

Mevrouw mr. A. van der Leest

lid

juridisch medewerkster bij Achmea Rechtsbijstand te Leeuwarden

onbekend

plaatsvervangend lid van de adviescommissie bezwaarschriften bij de gemeente Harlingen

Mevrouw mr. B.C. Lont

lid

projectmedewerker bij Roberts

onbekend

verzorgen van een onderdeel arbeidsrecht binnen een cursus personeelmanagement in samenwerking met een organisatie adviseur

De heer mr. H.J Bos

lid

werkzaam bij de provincie Fryslân, afdeling bestuurszaken

lid van de raad van toezicht van een woningstichting

De heer mr. R.T.C. van der Wal

lid

werkzaam als adjunct-inspecteur/coördinator bij het ministerie van VROM

onbekend

adviesbureau Delta consult, belangrijkste activiteiten:

  • voorzitter bezwarencommissie gemeente Grootegast;
  • ontwikkelen cursusmateriaal;
  • redactionele werkzaamheden;
  • freelance doceren via diverse instituten, waaronder de Bestuursacademie.

lid minicommissie MHCL (organiseren van activiteiten voor het begeleiden van de jongste jeugd.)

De heer mr. R.J. van der Wal

lid

parttime juridisch adviseur voor behandeling bezwaarschriften bij de gemeente Weststellingwerf

onbekend

lid commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Marum

voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Wûnseradiel

voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Wymbritseradiel

 

LC woensdag 3 mei 2006: