Lawadviser, Juridische dienstverlening & Rechtsbijstand  
  ZOEKEN  
Google search
WWW www.lawadviser.nl
 
  GOOGLE ADSENSE    
         
  HEEFT U JURIDISCHE ONDERSTEUNING OF RECHTSBIJSTAND NODIG?  

Indien U het van belang vindt dat Uw belangen worden bewaakt door Professionals!

Neemt U dan gerust contact op met Lawadviser.

Website: www.lawadviser.nl  /  email: info@lawadviser.nl  /   fax: 084-7204558   / tel: 06-49704334

Wij werken wel No Cure No Pay!

 
     

Wij kunnen U helpen met bezwaar-, klaag-, verzet-, (hoger-)beroepschrift-procedures.

Variërend van helpen bij het opstellen van geschriften tot aan totale verzorging van procedures.

Bijwonen (hoor-)zittingen. etc. etc.

 
         
  Verhuurder dwingen tot onderhoud  

Spreek verhuurder aan

Vertoont de woning ernstige gebreken? Dan moet u als huurder de verhuurder aanspreken op zijn onderhouds- of herstelverplichtingen. Om daarvan later bewijs te hebben moet dat bij voorkeur schriftelijk, soms aangetekend, gebeuren. Zorg dan wel dat u een redelijke termijn stelt (bijvoorbeeld twee weken) waarbinnen u actie of een schriftelijke reactie van de verhuurder vraagt. Levert dat niet het gewenste resultaat op? Dan zijn er de volgende mogelijkheden.

Schakel gemeente in

Bij zeer ernstige klachten en gebreken kunt u als huurder de gemeente inschakelen. De afdeling bouw- en woningtoezicht kan in zo'n situatie de verhuurder aanschrijven op grond van de Woningwet. De gemeente heeft de bevoegdheid om de verhuurder te verplichten reparaties of onderhoud binnen een bepaalde termijn uit te voeren of dat uiteindelijk voor zijn rekening uit te laten voeren.

Procedure bij rechter

U kunt als huurder een procedure bij de rechter opstarten. Hij vordert daarin dat de verhuurder wordt verplicht de gewenste (onderhouds)werkzaamheden uit te voeren. De rechter zal na beoordeling van die vordering en het eventuele verweer bepalen welke werkzaamheden de verhuurder moet verrichten. De rechter kan eventueel een dwangsom opleggen als de verhuurder de veroordeling om werkzaamheden uit te voeren toch niet uitvoert.

Vordering instellen

U kunt als huurder bij de rechter ook een vordering instellen om zelf in plaats van de verhuurder en op diens kosten de noodzakelijke werkzaamheden uit te mogen voeren.

Gedeeltelijk ontbinden

Op grond van de wet kunt u als huurder een vordering bij de rechter instellen dat de huurovereenkomst gedeeltelijk wordt ontbonden. U moet die vordering instellen binnen zes maanden nadat u de verhuurder schriftelijk in kennis heeft gesteld van de aanwezigheid van de gebreken.

Minder of niet betalen

Met die gedeeltelijke ontbinding wordt bedoeld dat u als huurder minder of in het geheel geen huur meer hoeft te betalen tot de onderhoudswerkzaamheden door de verhuurder zijn uitgevoerd. Als de huurder zo'n vordering later dan die zes maanden indient bij de rechter, werkt de eventuele huurvermindering niet verder terug dan tot zes maanden vóór die vordering.

Kosten verrekenen

U kunt als huurder op grond van een wettelijke huurbepaling ook zonder rechterlijke machtiging gebreken zelf (laten) verhelpen en de kosten verrekenen met de verhuurder. Bijvoorbeeld door ze in mindering te brengen op de huur. Voordat die mogelijkheid ontstaat moet de verhuurder dan wel overduidelijk in verzuim zijn. Dat betekent dat hij bekend is met de gebreken en die desgevraagd niet tijdig heeft verholpen. U loopt hierbij wel een risico. De verhuurder kan u wanprestatie verwijten omdat u de huur niet voldoet.

Via huurcommissie

Ook via de huurcommissie kan de verhuurder tot onderhoud en werkzaamheden gedwongen worden. Dan moet u als huurder een verzoek bij de huurcommissie indienen om tijdelijke huurverlaging te vragen wegens de aanwezige (onderhouds)gebreken. De huurcommissie kan zelf geen onderhoud afdwingen van de verhuurder. Zij kan wel tijdelijk de huurprijs verlagen totdat de onderhoudsgebreken zijn verholpen. Deze procedure is relatief gemakkelijk. U vult een standaardformulier in dat is verkrijgbaar bij het secretariaat van de huurcommissie.

 
         
  GEDRAGSCODE RECHTERS   Voor de door de Raad voor Rechtspraak opgestelde gedragscode rechters met relevante informatie ten aanzien van de waarborging van de objectiviteit en onafhankelijkheid van de rechtspraak. Klik hier!  
         
  GOOGLE ADSENSE    
         
  ALGEMENE JURIDISCHE INFO   Algemene juridische informatie over gerechtelijke procdures. Klik hier!  
         
  PRODUKTEN & DIENSTEN  

Voor een overzicht van de produkten & dienstverlening van Lawadviser op het gebied van juridische advisering en rechtsbijstand. Klik hier.

 
         
  GOOGLE ADSENSE    
         
  OPSTELLEN BEZWAARSCHRIFT   Voor het opstellen van een (eenvoudig) bezwaarschrift klikt U dan op de hierna vermelde link voor verzending van de opdracht!
 
         
  PROFORMA BEZWAARSCHRIFT   Voor een proforma-bezwaarschrift om te zien hoe U een bezwaar zou kunnen indienen klikt U dan op de hierna vermelde link voor een modeldocument.  
         
  OPSTELLEN BEROEPSCHRIFT  

Voor het opstellen van een (eenvoudig) beroepschrift klikt U dan op de hierna vermelde link voor verzending van de opdracht!

 

 
         
  PROFORMA BEROEPSCHRIFT   Voor een proforma-beroepschrift om te zien hoe U een beroep zou kunnen indienen klikt U dan op de hierna vermelde link voor een modeldocument.  
         
  STEUN ONS   Overzicht van documenten van LAWADVISER in PDF formaat, PDF documenten kunnen gelezen worden met Acrobat Reader, de gratis software kunt U hier downloaden.  
           
  Joeri Wiersma & Harm Wiersma. Jr. vooral bekend van z'n gepeperde uitspraken!      
           
  Uw initiatiefnemer met het secretariaat!      
           
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
  WETGEVING   Voor verschillende relevante wetgeving. Klik hier.  
         
  SPECIFIEKE VRAGEN   Wenst U specifieke informatie of heeft U specifieke vragen? Mail naar: info@lawadviser.nl  
         
  KLOKKENLUIDEN  

Surf naar de website:

Wilt U bepaalde zaken graag onder de aandacht brengen, dan bent U van harte welkom om contact met de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) op te nemen via het volgende emailadres: info@klokkenluiderspartij.com

 
         
  DONATEUR LAWADVISER   Om het mogelijk te maken dat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren is alle financiële steun van harte welkom. Heeft u interesse om de LAWADVISER financieel te ondersteunen, dan kan dat. Wordt dan donateur van LAWADVISER en maak uw donatie over naar bankrekeningnummer 47.42.87.319 of postbankrekeningnummer 2898159 t.n.v. LAWADVISER te Leeuwarden. Wij danken u hartelijk voor uw steun!  
         
  NIEUWSBRIEF   Voor de nieuwsbrief van Lawadviser. Klik hier.  
         
  MOTTO LAWADVISER   Na het persbericht van de NKP over afschaffing van de ambtelijke en bestuurlijke immuniteit heeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) dinsdag 26 september 2006 in de Staatscourant bekend gemaakt: "Maak ambtenaren en politici vervolgbaar!" Lees hier meer. Ludieke organisatie slogan: "Not ask what you can do for your country. Ask what your country can do for you!"  
         
  MANIFEST LAWADVISER   Het manifest van LAWADVISER is:  
      1. Het verkrijgen van maximaal inzicht in politieke-, ambtelijke- en bestuurlijke processen, het publiekelijk melden van onregelmatigheden en vermoedens van strafbare feiten en het creëren van bewustwording dat fraude en corruptie en andere onregelmatigheden zoals ongeoorloofde belangenverstrengeling en niet-democratisch controleerbare processen, in alle gevallen en ander alle omstandigheden dient te worden bestreden met alle wettelijk ter beschikking staande middelen.  
      2. De bevordering van de democratische processen in de Nederlandse samenleving en deze na analyse en diagnose in overeenstemming te brengen met de bestuurlijke beginselen van de rechtstaat, mede door bestuurlijke vernieuwing binnen de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Rijksoverheid te bewerkstelligen om op deze wijze zowel de burgers als de bedrijven meer invloed te geven alsmede om meer controle door burgers en bedrijven op de bestuurders en het ambtenarenapparaat te bereiken.  
      3. Verbetering van het gebruik van alle ter beschikking staande (financiële) middelen en transparantie van alle inkomsten en uitgaven van Rijksoverheid en van alle onder haar ressorterende bestuursorganen, commissies en ambtenaren.  
      4. Het bevorderen van integriteit, openheid, verantwoording en transparantie.  
      5. Dat de publieke bestuurders en ambtenaren actief openheid verschaffen en verantwoordelijkheid nemen tegenover de Nederlandse burgers en bedrijven.  
      6. Het (juridisch) ondersteunen van "klokkenluiders" en het onderzoeken van misstanden, fraude- en corruptie.  
      7. De Nederlandse burgers en bedrijven optimaal de kans te bieden een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de politiek-maatschappelijke besluitvorming en haar zo goed mogelijk te informeren via haar website.  
      8. Het stimuleren van de economische groei en het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden, alsmede bevordering van de gezondheidzorg.  
      9. Politieke- en ambtelijke zwijgplicht transformeren in spreekplicht.  
      10. Afschaffing van de ambtelijke en bestuurlijke immuniteit c.q. onschendbaarheid.  
         
  DOCUMENTEN   Overzicht van documenten van LAWADVISER in PDF formaat, PDF documenten kunnen gelezen worden met Acrobat Reader, de gratis software kunt u hier downloaden.  
      26-09-2006 Publicatie Staatscourant geregistreerde aanduidingen en gemachtigden 2e Kamer  
      26-09-2006 Betaling waarborgsom kandidaatstelling 2e Kamerverkiezingen  
      06-09-2006 Publicatie Staatscourant Centraal Stembureau voor de 2e Kamerverkiezingen  
      04-09-2006 Besluit Kiesraad registratie aanduiding Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP)  
      23-08-2006 Betaling waarborgsom registratie aanduiding t.b.v. 2e Kamerverkiezingen  
         
  HET MELDEN VAN MISSTANDEN   Algemeen  
      Bij klokkenluiden moet het gaan om misstanden die de integriteit van de desbetreffende overheidsorganisatie aantasten (bijv. een grove schending van een wettelijk voorschrift). Een ambtenaar die een dergelijke misstand wil aankaarten (een klokkenluider), moet dat eerst intern doen. De organisatie moet de melding onderzoeken waarna het bevoegd gezag een standpunt inneemt dat aan de melder wordt bekend gemaakt. Als de klokkenluider het niet eens is met het standpunt van het bevoegd gezag of wanneer niet adequaat wordt gereageerd op een melding door de klokkenluider, dan kan deze zich wenden tot de voor de sector opgerichte commissie Integriteit.  
       
      Sector Rijk, Politie en Defensie  
      Voor de sectoren Rijk, Politie en Defensie is dit de Commissie Integriteit Overheid (CIO). Per 10 maart 2006 is voor genoemde sectoren een (gewijzigde) klokkenluiderregeling in werking getreden met een procedure voor het melden van (vermoedelijke) misstanden door ambtenaren binnen de eigen organisatie (Stb. 129 en 130). De procedure concentreert zich op het wegnemen van deze misstanden. De commissie verricht zelfstandig onderzoek en brengt een niet-bindend, maar gezaghebbend, advies uit aan het bevoegd gezag van de overheidsorganisatie. Het is mogelijk om zich in uitzonderlijke gevallen rechtstreeks te wenden tot de CIO, zonder eerst de interne procedure te volgen. De commissie beslist of een directe melding bij haar gerechtvaardigd is.  
       
      Contactgegevens Commissie Integriteit Overheid  
      Secretariaat Commissie Integriteit Overheid
Centrum Arbeidsverhoudingen CAOP
t.a.v. dhr. mr. J. Soons (telefoon: 070 - 376 57 21, e-mail: j.soons@caop.nl)
Postadres: Postbus 556, 2501 CN Den Haag
Bezoekadres: Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag
 
       
      Provincies en Gemeenten  
      Ook provincies en gemeenten kennen klokkenluiderregelingen. Anders dan op rijksniveau dient elke provincie of gemeente voor de eigen organisatie een dergelijke regeling vast te stellen. In essentie komen deze regelingen overeen met die voor het rijk geldt. De provincie- en gemeenteambtenaar moet een misstand eerst intern aankaarten alvorens hij deze kan melden bij een externe integriteitcommissie, respectievelijk de Commissie Integriteit provincies en de Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid. De provinciale en gemeentelijke regelingen kennen (nog) niet de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen een misstand rechtstreeks bij de externe commissie te melden.  
       
      Contactgegevens Commissie Integriteit provincies  
      Secretariaat Commissie Integriteit Provincies
Centrum Arbeidsverhoudingen CAOP
t.a.v. dhr. mr. J. Soons (telefoon: 070 - 376 57 21, e-mail: j.soons@caop.nl)
Postadres: Postbus 556, 2501 CN Den Haag
Bezoekadres: Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag
 
       
      Contactgegevens Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid  
 

 

 

 

Secretariaat Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid
College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
t.a.v. C. Matla (telefoon: 070 373 8315, e-mail: caro.matla@vng.nl)
of M.D. van Weel (telefoon: 070 373 8363, e-mail: merel.vanweel@vng.nl)
Postadres: Postbus 30435, 2500 GK Den Haag
Bezoekadres: Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag

 

 
  PERSBERICHTEN   Voor de uitzending van RTL 4 Nieuws van zondagavond 08-10-06. Klik hier!  
         
  PROEFPAGINA   Lawadviserproefpagina. Klik hier!  
         
  LAWADVISER (NL)   Lawadviser is een instantie voor juridische ondersteuning en rechtsbijstand! De instantie probeert eveneens maximale transparantie, integriteit en duidelijkheid te bewerkstelligen onder de Nederlandse regering en alle onder haar resorterende commissies en ambtenaren!  
         
  LAWADVISER (EN)  

Lawadviser among other things is an organisation for judicial information and judicial protection. The organisation also tries to achieve a maximum of transparancy, integrity and clarity of the Dutch government and all under its governing bodies, commissions and civil servants!

 
           
 

 

 

© 2006 LAWADVISER – All rights reserved